Coöperatie

This content is also available in: English

Gedeelde Weelde is een winkel in Maastricht voor je dagelijkse boodschappen. De winkel is coöperatief georganiseerd. Waarom dat zo is, lees je in de uitgangspunten. Hieronder lees je meer over het doel en de inrichting van de coöperatie.

Doel

De coöperatie heeft als doel het leveren van producten en verlenen van diensten aan leden en niet-leden vanuit haar uitgangspunten earth care, people care en fair share (zorg voor de aarde, zorg voor elkaar en eerlijk delen). We voelen ons verbonden met mensen en initiatieven wereldwijd die ook leven en werken vanuit deze waarden.

De coöperatie voorziet in de belangen van haar leden door het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening exploiteren van een winkel in voedings- en levensmiddelen. Daarbij hoort, naast de goederen- en geldstroom, ook de stroom van kennis en inspiratie tussen producenten, consumenten en winkeliers. Samen organiseren we een keten die uitgaat van voedselsoevereiniteit: het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven.

Leden

Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die het doel en de statuten van de coöperatie onderschrijven, kunnen lid worden van de coöperatie. Er zijn twee ledencategorieën:

  • belanghebbende leden: klanten, producenten, leveranciers of andere belanghebbenden;
  • ondernemersleden: natuurlijke personen die hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de groei en bloei van de coöperatie, de verantwoordelijkheid nemen voor de winkelexploitatie en die hiervoor een ondernemersvergoeding ontvangen uit het resultaat van de coöperatie.

Inleggeld

Ieder lid legt ten minste een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag in, het basis inleggeld (op dit moment door de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 100,-). Aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is beperkt tot dit basis inleggeld. Wilt u bovenop uw basis inleg van € 100,- meer bijdragen aan de financiering van Gedeelde Weelde? Heel graag! Kijk op de pagina financiering naar de verschillende mogelijkheden.

Algemene ledenvergadering

Alle leden van Gedeelde Weelde zijn welkom en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Er worden in ieder geval twee algemene ledenvergaderingen per jaar gehouden. Na afloop van het boekjaar wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde het verslag van het bestuur en het voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening over het afgelopen jaar. En aan het einde van het boekjaar legt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.

Bestuur

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen uit de ondernemersleden en is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit Chantal Febvre (gedeeld voorzitter), Luuk Rövekamp (gedeeld voorzitter), Madieke Schoots (secretaris), Marloe Meijers (penningmeester) & Robin van Hontem (algemeen bestuurslid).

Financieel resultaat

Het financiële resultaat van de coöperatie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De algemene ledenvergadering bepaalt ook de bestemming c.q. verdeling van dit resultaat, waarbij het volgende geldt:

  • een positief resultaat komt in de eerste plaats ten goede aan de ondernemersleden als reële ondernemersvergoeding, in de tweede plaats ten goede aan de reserves van de coöperatie, in de derde plaats ten goede aan de leden;
  • een negatief resultaat komt in de eerste plaats ten laste van de reserves van de coöperatie; in de tweede plaats mag een negatief resultaat direct worden afgeboekt op het basis inleggeld van de leden.

Statuten

Voor meer informatie over de inrichting van de coöperatie verwijzen we je naar de statuten. Hierin zijn de bovenstaande en andere bepalingen opgenomen.

Meedoen?

Wil je meedoen? Door lid te worden van Gedeelde Weelde werk je mee aan het doel van de coöperatie. Je draagt dus bij aan je ‘eigen’ winkel. Tijdens de algemene ledenvergadering kun je als lid meebeslissen over de koers van de coöperatie. Daarnaast ben je van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren via werkgroepen , als Meewerkend lid of bij Gedeelde Weelde-activiteiten. Word lid en doe mee!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws